Byggande

 

 

Användningsmöjligheter för HOISKO CLT

 

Korslimmat massivträ lämpar sig i regel för alla slags byggprojekt där trä kan användas. Användningsområden är bl.a. bärande konstruktioner på en synlig eller beklädd väggyta exempelvis i enfamiljshus och annat privat byggande, i flervåningshus och allmänna utrymmen såsom skolor, sjukhus och idrottshallar eller i infrabyggande, t.ex. som brokonstruktion. Vid tillbyggnation kan materialet användas bl.a. till extra våningar i byggnader.

HOISKO CLT som byggmaterial

 

HOISKO:s kantlimmade CLT tillverkas genom att foga ihop enskilda brädor till en skiva och sedan lägga till tvärgående skivlager på varandra med hjälp av lim tills skivan har önskad tjocklek. Skivorna som då består av olika lager pressas ihop till täta element. Beroende på användningsändamålet kan skivan bearbetas genom att göra fönsteröppningar, slipning och ytbehandling.

 

Sett till sina tekniska egenskaper utmanar korslimmat massivträ betong och stål, eftersom bärförmågan är i klass med stålets och det till vikten är lättare än betong. Eftersom skarvarna i HOISKO CLT-skivor är kantlimmade spricker de inte lika lätt som hos olimmade material, vilket förstärker produktens bärförmåga och samtidigt gör ytan mer visuell och även lämplig som synlig yta. Dessutom gör kantlimningen det möjligt att bygga utan separat ångspärr. HOISKO CLT kan även tillverkas utan kantlimning, även om de tekniska egenskaper som krävs av konstruktionerna gällande lufttäthet och fuktbeteende inte kan garanteras hos HOISKO CLT som inte har kantlimning.

 

Vid limning av HOISKO CLT används enbart ett miljövänligt, luktfritt och allergifritt polyuretanlim utan formaldehyd som hittills har använts bl.a. vid stockbygge. HOISKO:s limteknik som har finslipats till sin spets garanterar att elementet andas, varvid limmet inte bildar någon hinna i mellanrummen i trämaterialet.

 

De korslimmade, tätt ihoppressade trälagren hindrar materialet från att spontant utvidga och dra ihop sig, varvid tillverkningen av slutprodukten lyckas särskilt väl exakt enligt måtten. Trämaterialets täthet å sin sida gör produktens brandsäkerhet bättre än det traditionella träets, eftersom brandens spridning och förkolnande i konstruktionerna är långsammare än i vanligt trä. Ytan kan till och med behandlas så att den blir oantändlig. Eftersom tillverkningen av HOISKO CLT-element sker inomhus i torra utrymmen och under övervakning hotas materialet inte heller av fuktproblem. Monteringen av de färdiga elementen görs på några timmar, vilket i det hänseendet ger lägre byggplatskostnader.

Fördelar med CLT

 

 • ett kostnadseffektivt byggmaterial för allt slags byggande: de stora elementen är snabba att tillverka och montera ihop, produkten är torr och vid tillverkningen går endast lite material till spillo
 • träets utomordentliga egenskaper vad gäller värme och fuktutjämning: gör det möjligt att till och med bygga utan isolering
 • den konstruktionsmässiga bärförmågan och stabiliteten
 • möjligheter till mångsidiga individuella lösningar och användningsområden
 • miljövänlighet och koldioxidpåverkan
 • konstaterade positiva effekter på hälsan och livskvaliteten.

HOISKO CLT-skiva

 

 • korslimmat massivträelement
 • tjocklek 60–400 mm
 • korslimmat 3–10 lager, med 20–60 mm lamelltjocklek
 • höjd högst 3,5 m och bredd högst 12,0 m
 • med eller utan kantlimning
 • av finländskt barrträd (tall och gran)
 • olika ytbehandlingsmöjligheter
 • från obearbetad skiva till slipad yta

 

HOISKO CLT-element

 

 • Mer förädlat CLT-element, som kan innehålla förutom en massivträskiva exempelvis isoleringsmaterial, ytbeklädnadsmaterial samt dörrar och fönster
 • CLT-elementet kan bearbetas på olika sätt genom CNC-bearbetning, till exempel för rörläggning och elektrifiering
 • Elementet kan tillverkas med olika ytmönster och behandlas med normala träskyddsmedel
 • Elementen kan även byggas till rumselement, som bildar ett rum eller en lägenhet

Varför HOISKO CLT?

 

 

 

KNOW-HOW

 

HOISKO:s korslimmade massivträ, d.v.s. CLT (cross-laminated timber) eller KL-trä lämpar sig utmärkt för byggande av såväl enfamiljshus som flervåningshus. Ur detta reser sig såväl daghem och skolor som köpcentrum, idrotts- och industrihallar, på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Rum för framtiden

 

Framtidens hem byggdes i Alajärvi redan för över hundra år sedan. Och framtidens hem byggs återigen i dag i Alajärvi.

 

År 2020 kommer HOISKO att vara marknadsledare inom CLT i Finland. Denna position kommer att uppnås genom pålitlig service, kontinuerlig produktutveckling och årtionden av erfarenhet inom träförädling. Företaget har Finlands modernaste produktionslinje, där produktionens kvalitetskontroll är mycket hård och görs enligt officiell kvalitetskontroll.

 

På samma sätt som ett träd är inte heller ett företag som starkast när det står ensamt. Därför är HOISKO en värdekedja som består av de elva bästa aktörerna i branschen. De, som håller skogarna livskraftiga för kommande generationer. De, som gör hemdrömmar till drömhem. Och de, som blickar framåt: till nya hem för nya generationer.

 

HOISKO kombinerar ett uråldrigt material och hundratals års kunskap med framtidens teknologi och gör så att ett nytt, synt sätt att bygga finns inom räckhåll för alla.

SUNDHET

 

Trä är ett levande och varmt material som andas. Korslimmat massivträ, d.v.s. CLT, möjliggör till och med byggande utan isolering även här hos oss, på de fyra årstidernas breddgrader. Hus som har byggts av det är friska och hållbara från generation till generation.

 

Ett hem som är lätt att andas inom

 

Trä är förnybart, ekologist återvinningsbart och binder aktivt koldioxid. Trä bildar en massiv väggkonstruktion, som av sig självt balanserar upp värme- och fuktväxlingar. Detta gör att inomhusluftens fuktighet håller sig på en optimal nivå på 30–55 procent.

 

När HOISKO CLT limmas ihop används enbart ett miljövänligt, lukt- och allergifritt polyuretanlim utan formaldehyd som hittills har använts bl.a. vid stockbygge. HOISKO:s limteknik som har finslipats till sin spets garanterar att elementet andas, varvid limmet inte bildar någon hinna i mellanrummen i trämaterialet.

 

Trämiljöer har bevisligen positiva effekter på hälsan och livskvaliteten: de har konstaterats lindra stress, vara lugnande samt ge en känsla av värme och hemtrevnad.

 

Därför är HOISKO CLT ett ypperligt alternativ för modernt boende.

SPÅRBARHET

 

Vi hämtar allt trävirke vi använder från finländska skogar med hållbart skogsbruk. Ursprunget till varje träd som vi använder kan spåras till de exakta koordinaterna för dess växtplats. Och på platsen där varje träd som vi använder har vuxit sätts en ny planta, från vilken det i sinom tid på nytt föds nya hem.

 

Hems koordinater

 

Alla HOISKO:s produkter är tillverkade av finländskt trä och är spårbara genom hela leveranskedjan, ända från trädets växtplats, i enlighet med PEFC-certifieringen. På detta sätt kan vi säkerställa att trädet kommer från en skog med hållbart skogsbruk. Dessutom gör det att vi vet att varje aktör som har bearbetat träet uppfyller de krav som certifikatet ställer. Uppföljningen görs av en oberoende, extern aktör, och årligen kontrolleras att certifikatets krav uppfylls.

 

För att du ska veta varifrån ditt hem kommer.

ANSVAR

 

Korslimmat massivträ, CLT eller KL-trä, är ett förnybart och återvinningsbart material, som utgör ett ekologiskt alternativ för den ansvarsfulle byggaren. Träd binder atmosfärens koldioxid och fungerar som kollager, vilket har en påtaglig betydelse för dämpningen av växthuseffekten.

 

Vi får nya hem att växa fram

 

Trä är ett hållbart byggmaterial, som har en positiv energibalans. I träprodukter finns mer energi tillvaratagen än det har krävts för att tillverka dem. Över 50 procent av den solenergi som finns lagrad i träprodukter kan utnyttjas på annat håll, och solenergin används i slutet av livscykeln till att producera värme eller elektricitet.

 

Trädet binder koldioxid från luften under fotosyntesen och omvandlar den till kol (C) och syre (O₂). Kolet lagras i trädet, och trädet avger syret tillbaka ut i atmosfären. I skogarna finns ungefär en miljard fasta kubikmeter (1 fast kubikmeter är cirka 1 m³) virke färdigt att användas.

 

En kubikmeter CLT-skiva innehåller fortfarande 676 kg koldioxid efter produktionsprocessen. Årsproduktionen av HOISKO:s CLT-skivor på 40 000 m³ betyder 27 000 ton lagrad koldioxid. Vid korslimning kan även trävirke som har små fel utnyttjas utan att det försvagar den färdiga CLT-produktens kvalitet. På detta sätt minskas uppkomsten av material som går till spillo.

 

HOISKO CLT = aktiv lagring av koldioxid.

PASSION

 

CLT är ett sällsynt mångsidigt material, som passar perfekt ihop med andra byggmaterial. Skivorna av massivt trä kan bearbetas helt enligt planerna, vilket skapar nya möjligheter för planeringen av konstruktioner, stilar och arkitektur.

 

Föreställ dig ditt hem och vi bygger det

 

CLT skapar nästan obegränsade möjligheter för ett personligt och modernt planeringsarbete, byggande och boende. Det är ett kostnadseffektivt material för alla typer av byggprojekt: elementen går snabbt att tillverka och bygga ihop, vilket sparar tid på byggarbetsplatsen och kostnader. Formgivningen och ytornas slutfinish gör varje produkt än mer unik, och träet gör utrymmet där det används trivsamt.

 

Förutom för personliga enfamiljshus lämpar sig CLT perfekt för bl.a. flervåningshus, allmänna utrymmen, industri-, affärs- och institutionsutrymmen samt som material för infrabyggande.

 

HOISKO kombinerar passion för ett finländskt råmaterial med innovation och ett nytt sätt att bo.

TRYGGHET

 

Ett bekant och tryggt material, finländskt trä, finns nu i en ny form. HOISKO:s värdekedja garanterar en certifierad, högkvalitativ, ren och sund finländsk CLT-produkt. Genom att lägga till det senaste inom husteknik görs det uråldriga boendet nu på ett modernt sätt.

 

Det stadiga träet skapar trygghet

 

Korslimmat massivträ är ett stadigt material som till och med tål jordbävningar. Genom att träet pressas så tätt ihop garanteras konstruktionens stabilitet, eftersom skivlagren tillsammans kompenserar för hur träet med tiden lever. Dessutom är CLT ett brandhärdigt byggmaterial som andas. Den snabba monteringen utgör även den en trygghetsgaranti, eftersom konstruktionerna inte står halvfärdiga på byggarbetsplatsen utsatta för väder och vind.

 

Hemmets trygghet kan ökas genom teknisk utrustning, vars anslutningar kan planeras för integrering i konstruktionerna. HOISKO:s CNC-bearbetning gör det möjligt att beakta den nyaste hustekniken redan i tillverkningen av elementprodukterna.

 

Därför skapar HOISKO trygga hem.

HOISKO

 

 

HOISKO kombinerar ett uråldrigt material och hundratals års kunskap med framtidens teknologi och gör så att ett nytt, synt sätt att bygga finns inom räckhåll för alla.

 

HOISKO:s korslimmade massivträ, d.v.s. CLT (cross-laminated timber) lämpar sig utmärkt för byggande av såväl enfamiljshus som flervåningshus. Hus som har byggts av det är friska och hållbara från generation till generation. HOISKO:s produkter och lösningar är VTT-certifierade, vilket betyder tekniskt produktgodkännande av finska myndigheter.

 

Bakom varumärket finns CLT Finland Oy som grundades 2015 och som är en byggelementfabrik i Hoisko i Alajärvi i den ekonomiska regionen Järviseutu i Södra Österbotten i Finland. Fabriken tillverkar och bearbetar CLT-skivor. Delägarna i företaget består av sex privatpersoner och fem företag. Fabrikens årsproduktionskapacitet kommer att stiga från 40 000 m³ till 70 000 m³ långt förädlade CLT-produkter efter den tilläggsinvestering som planeras för 2018.

 

År 2020 kommer HOISKO att vara marknadsledare inom CLT i Finland. Denna position kommer att uppnås genom pålitlig service, kontinuerlig produktutveckling och årtionden av erfarenhet inom träförädling. Företaget har Finlands modernaste produktionslinje, där produktionens kvalitetskontroll är mycket hård och görs enligt officiell kvalitetskontroll. Dessutom besitter HOISKO:s delägare den bästa kunskapen i Finland inom branschen, vilket gör att värdekedjan säkerställer en kostnadseffektiv och högkvalitativ CLT-slutprodukt.

HOISKO värdekedja

 

Bakom HOISKO står för tillfället elva toppaktörer inom sin egen bransch, från skogsskötsel och export ända till den färdiga CLT-produkten.

I centrum av produktutvecklingen finns alltid kunden, och en flexibel produktion garanterar möjligheter att reagera snabbt på konsumenternas behov.

 

 

 

Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä ry: Skogsskötsel

 

 

 

Kujakon Oy:  Mekanik

 

 

Transport Seppälä Oy:  Logistik

 

 

Rakennusliike M. Ranta Oy:  Byggtjänst

 

 

 

Saltex Oy: Nätverk och internationell affärsverksamhet

 

 

Vi är öppna för nya samarbeten.

+ Byggande

Byggande

 

 

Användningsmöjligheter för HOISKO CLT

 

Korslimmat massivträ lämpar sig i regel för alla slags byggprojekt där trä kan användas. Användningsområden är bl.a. bärande konstruktioner på en synlig eller beklädd väggyta exempelvis i enfamiljshus och annat privat byggande, i flervåningshus och allmänna utrymmen såsom skolor, sjukhus och idrottshallar eller i infrabyggande, t.ex. som brokonstruktion. Vid tillbyggnation kan materialet användas bl.a. till extra våningar i byggnader.

HOISKO CLT som byggmaterial

 

HOISKO:s kantlimmade CLT tillverkas genom att foga ihop enskilda brädor till en skiva och sedan lägga till tvärgående skivlager på varandra med hjälp av lim tills skivan har önskad tjocklek. Skivorna som då består av olika lager pressas ihop till täta element. Beroende på användningsändamålet kan skivan bearbetas genom att göra fönsteröppningar, slipning och ytbehandling.

 

Sett till sina tekniska egenskaper utmanar korslimmat massivträ betong och stål, eftersom bärförmågan är i klass med stålets och det till vikten är lättare än betong. Eftersom skarvarna i HOISKO CLT-skivor är kantlimmade spricker de inte lika lätt som hos olimmade material, vilket förstärker produktens bärförmåga och samtidigt gör ytan mer visuell och även lämplig som synlig yta. Dessutom gör kantlimningen det möjligt att bygga utan separat ångspärr. HOISKO CLT kan även tillverkas utan kantlimning, även om de tekniska egenskaper som krävs av konstruktionerna gällande lufttäthet och fuktbeteende inte kan garanteras hos HOISKO CLT som inte har kantlimning.

 

Vid limning av HOISKO CLT används enbart ett miljövänligt, luktfritt och allergifritt polyuretanlim utan formaldehyd som hittills har använts bl.a. vid stockbygge. HOISKO:s limteknik som har finslipats till sin spets garanterar att elementet andas, varvid limmet inte bildar någon hinna i mellanrummen i trämaterialet.

 

De korslimmade, tätt ihoppressade trälagren hindrar materialet från att spontant utvidga och dra ihop sig, varvid tillverkningen av slutprodukten lyckas särskilt väl exakt enligt måtten. Trämaterialets täthet å sin sida gör produktens brandsäkerhet bättre än det traditionella träets, eftersom brandens spridning och förkolnande i konstruktionerna är långsammare än i vanligt trä. Ytan kan till och med behandlas så att den blir oantändlig. Eftersom tillverkningen av HOISKO CLT-element sker inomhus i torra utrymmen och under övervakning hotas materialet inte heller av fuktproblem. Monteringen av de färdiga elementen görs på några timmar, vilket i det hänseendet ger lägre byggplatskostnader.

Fördelar med CLT

 

 • ett kostnadseffektivt byggmaterial för allt slags byggande: de stora elementen är snabba att tillverka och montera ihop, produkten är torr och vid tillverkningen går endast lite material till spillo
 • träets utomordentliga egenskaper vad gäller värme och fuktutjämning: gör det möjligt att till och med bygga utan isolering
 • den konstruktionsmässiga bärförmågan och stabiliteten
 • möjligheter till mångsidiga individuella lösningar och användningsområden
 • miljövänlighet och koldioxidpåverkan
 • konstaterade positiva effekter på hälsan och livskvaliteten.

HOISKO CLT-skiva

 

 • korslimmat massivträelement
 • tjocklek 60–400 mm
 • korslimmat 3–10 lager, med 20–60 mm lamelltjocklek
 • höjd högst 3,5 m och bredd högst 12,0 m
 • med eller utan kantlimning
 • av finländskt barrträd (tall och gran)
 • olika ytbehandlingsmöjligheter
 • från obearbetad skiva till slipad yta

 

HOISKO CLT-element

 

 • Mer förädlat CLT-element, som kan innehålla förutom en massivträskiva exempelvis isoleringsmaterial, ytbeklädnadsmaterial samt dörrar och fönster
 • CLT-elementet kan bearbetas på olika sätt genom CNC-bearbetning, till exempel för rörläggning och elektrifiering
 • Elementet kan tillverkas med olika ytmönster och behandlas med normala träskyddsmedel
 • Elementen kan även byggas till rumselement, som bildar ett rum eller en lägenhet
+ Varför HOISKO CLT?

Varför HOISKO CLT?

 

 

 

KNOW-HOW

 

HOISKO:s korslimmade massivträ, d.v.s. CLT (cross-laminated timber) eller KL-trä lämpar sig utmärkt för byggande av såväl enfamiljshus som flervåningshus. Ur detta reser sig såväl daghem och skolor som köpcentrum, idrotts- och industrihallar, på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Rum för framtiden

 

Framtidens hem byggdes i Alajärvi redan för över hundra år sedan. Och framtidens hem byggs återigen i dag i Alajärvi.

 

År 2020 kommer HOISKO att vara marknadsledare inom CLT i Finland. Denna position kommer att uppnås genom pålitlig service, kontinuerlig produktutveckling och årtionden av erfarenhet inom träförädling. Företaget har Finlands modernaste produktionslinje, där produktionens kvalitetskontroll är mycket hård och görs enligt officiell kvalitetskontroll.

 

På samma sätt som ett träd är inte heller ett företag som starkast när det står ensamt. Därför är HOISKO en värdekedja som består av de elva bästa aktörerna i branschen. De, som håller skogarna livskraftiga för kommande generationer. De, som gör hemdrömmar till drömhem. Och de, som blickar framåt: till nya hem för nya generationer.

 

HOISKO kombinerar ett uråldrigt material och hundratals års kunskap med framtidens teknologi och gör så att ett nytt, synt sätt att bygga finns inom räckhåll för alla.

SUNDHET

 

Trä är ett levande och varmt material som andas. Korslimmat massivträ, d.v.s. CLT, möjliggör till och med byggande utan isolering även här hos oss, på de fyra årstidernas breddgrader. Hus som har byggts av det är friska och hållbara från generation till generation.

 

Ett hem som är lätt att andas inom

 

Trä är förnybart, ekologist återvinningsbart och binder aktivt koldioxid. Trä bildar en massiv väggkonstruktion, som av sig självt balanserar upp värme- och fuktväxlingar. Detta gör att inomhusluftens fuktighet håller sig på en optimal nivå på 30–55 procent.

 

När HOISKO CLT limmas ihop används enbart ett miljövänligt, lukt- och allergifritt polyuretanlim utan formaldehyd som hittills har använts bl.a. vid stockbygge. HOISKO:s limteknik som har finslipats till sin spets garanterar att elementet andas, varvid limmet inte bildar någon hinna i mellanrummen i trämaterialet.

 

Trämiljöer har bevisligen positiva effekter på hälsan och livskvaliteten: de har konstaterats lindra stress, vara lugnande samt ge en känsla av värme och hemtrevnad.

 

Därför är HOISKO CLT ett ypperligt alternativ för modernt boende.

SPÅRBARHET

 

Vi hämtar allt trävirke vi använder från finländska skogar med hållbart skogsbruk. Ursprunget till varje träd som vi använder kan spåras till de exakta koordinaterna för dess växtplats. Och på platsen där varje träd som vi använder har vuxit sätts en ny planta, från vilken det i sinom tid på nytt föds nya hem.

 

Hems koordinater

 

Alla HOISKO:s produkter är tillverkade av finländskt trä och är spårbara genom hela leveranskedjan, ända från trädets växtplats, i enlighet med PEFC-certifieringen. På detta sätt kan vi säkerställa att trädet kommer från en skog med hållbart skogsbruk. Dessutom gör det att vi vet att varje aktör som har bearbetat träet uppfyller de krav som certifikatet ställer. Uppföljningen görs av en oberoende, extern aktör, och årligen kontrolleras att certifikatets krav uppfylls.

 

För att du ska veta varifrån ditt hem kommer.

ANSVAR

 

Korslimmat massivträ, CLT eller KL-trä, är ett förnybart och återvinningsbart material, som utgör ett ekologiskt alternativ för den ansvarsfulle byggaren. Träd binder atmosfärens koldioxid och fungerar som kollager, vilket har en påtaglig betydelse för dämpningen av växthuseffekten.

 

Vi får nya hem att växa fram

 

Trä är ett hållbart byggmaterial, som har en positiv energibalans. I träprodukter finns mer energi tillvaratagen än det har krävts för att tillverka dem. Över 50 procent av den solenergi som finns lagrad i träprodukter kan utnyttjas på annat håll, och solenergin används i slutet av livscykeln till att producera värme eller elektricitet.

 

Trädet binder koldioxid från luften under fotosyntesen och omvandlar den till kol (C) och syre (O₂). Kolet lagras i trädet, och trädet avger syret tillbaka ut i atmosfären. I skogarna finns ungefär en miljard fasta kubikmeter (1 fast kubikmeter är cirka 1 m³) virke färdigt att användas.

 

En kubikmeter CLT-skiva innehåller fortfarande 676 kg koldioxid efter produktionsprocessen. Årsproduktionen av HOISKO:s CLT-skivor på 40 000 m³ betyder 27 000 ton lagrad koldioxid. Vid korslimning kan även trävirke som har små fel utnyttjas utan att det försvagar den färdiga CLT-produktens kvalitet. På detta sätt minskas uppkomsten av material som går till spillo.

 

HOISKO CLT = aktiv lagring av koldioxid.

PASSION

 

CLT är ett sällsynt mångsidigt material, som passar perfekt ihop med andra byggmaterial. Skivorna av massivt trä kan bearbetas helt enligt planerna, vilket skapar nya möjligheter för planeringen av konstruktioner, stilar och arkitektur.

 

Föreställ dig ditt hem och vi bygger det

 

CLT skapar nästan obegränsade möjligheter för ett personligt och modernt planeringsarbete, byggande och boende. Det är ett kostnadseffektivt material för alla typer av byggprojekt: elementen går snabbt att tillverka och bygga ihop, vilket sparar tid på byggarbetsplatsen och kostnader. Formgivningen och ytornas slutfinish gör varje produkt än mer unik, och träet gör utrymmet där det används trivsamt.

 

Förutom för personliga enfamiljshus lämpar sig CLT perfekt för bl.a. flervåningshus, allmänna utrymmen, industri-, affärs- och institutionsutrymmen samt som material för infrabyggande.

 

HOISKO kombinerar passion för ett finländskt råmaterial med innovation och ett nytt sätt att bo.

TRYGGHET

 

Ett bekant och tryggt material, finländskt trä, finns nu i en ny form. HOISKO:s värdekedja garanterar en certifierad, högkvalitativ, ren och sund finländsk CLT-produkt. Genom att lägga till det senaste inom husteknik görs det uråldriga boendet nu på ett modernt sätt.

 

Det stadiga träet skapar trygghet

 

Korslimmat massivträ är ett stadigt material som till och med tål jordbävningar. Genom att träet pressas så tätt ihop garanteras konstruktionens stabilitet, eftersom skivlagren tillsammans kompenserar för hur träet med tiden lever. Dessutom är CLT ett brandhärdigt byggmaterial som andas. Den snabba monteringen utgör även den en trygghetsgaranti, eftersom konstruktionerna inte står halvfärdiga på byggarbetsplatsen utsatta för väder och vind.

 

Hemmets trygghet kan ökas genom teknisk utrustning, vars anslutningar kan planeras för integrering i konstruktionerna. HOISKO:s CNC-bearbetning gör det möjligt att beakta den nyaste hustekniken redan i tillverkningen av elementprodukterna.

 

Därför skapar HOISKO trygga hem.

+ HOISKO

HOISKO

 

 

HOISKO kombinerar ett uråldrigt material och hundratals års kunskap med framtidens teknologi och gör så att ett nytt, synt sätt att bygga finns inom räckhåll för alla.

 

HOISKO:s korslimmade massivträ, d.v.s. CLT (cross-laminated timber) lämpar sig utmärkt för byggande av såväl enfamiljshus som flervåningshus. Hus som har byggts av det är friska och hållbara från generation till generation. HOISKO:s produkter och lösningar är VTT-certifierade, vilket betyder tekniskt produktgodkännande av finska myndigheter.

 

Bakom varumärket finns CLT Finland Oy som grundades 2015 och som är en byggelementfabrik i Hoisko i Alajärvi i den ekonomiska regionen Järviseutu i Södra Österbotten i Finland. Fabriken tillverkar och bearbetar CLT-skivor. Delägarna i företaget består av sex privatpersoner och fem företag. Fabrikens årsproduktionskapacitet kommer att stiga från 40 000 m³ till 70 000 m³ långt förädlade CLT-produkter efter den tilläggsinvestering som planeras för 2018.

 

År 2020 kommer HOISKO att vara marknadsledare inom CLT i Finland. Denna position kommer att uppnås genom pålitlig service, kontinuerlig produktutveckling och årtionden av erfarenhet inom träförädling. Företaget har Finlands modernaste produktionslinje, där produktionens kvalitetskontroll är mycket hård och görs enligt officiell kvalitetskontroll. Dessutom besitter HOISKO:s delägare den bästa kunskapen i Finland inom branschen, vilket gör att värdekedjan säkerställer en kostnadseffektiv och högkvalitativ CLT-slutprodukt.

HOISKO värdekedja

 

Bakom HOISKO står för tillfället elva toppaktörer inom sin egen bransch, från skogsskötsel och export ända till den färdiga CLT-produkten.

I centrum av produktutvecklingen finns alltid kunden, och en flexibel produktion garanterar möjligheter att reagera snabbt på konsumenternas behov.

 

 

 

Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä ry: Skogsskötsel

 

 

 

Kujakon Oy:  Mekanik

 

 

Transport Seppälä Oy:  Logistik

 

 

Rakennusliike M. Ranta Oy:  Byggtjänst

 

 

 

Saltex Oy: Nätverk och internationell affärsverksamhet

 

 

Vi är öppna för nya samarbeten.